fotosoutěž na téma „ŽIVOT“ (hlavní cena fotoaparát X-S10)

fujifoto fotosoutěž

SLAVÍME ! 

Největší česko/slovenská komunita Fujifilm fotografů spojená se specializovanou prodejnou FUJIFOTO.CZ – FUJIFILM X fotografové ČR/SR – nyní dosáhla neuvěřitelných 5 000 členů. 


Jako poděkování Vám všem, vyhlašujeme:

fotografickou soutěž na téma „ŽIVOT“.

autor: Hüsnü Atasoy(Turkey)
FUJIFILM X-Pro3 | XF10-24mmF4

Vybrané fotografie budou vytištěny na galerijním fotopapíře FUJIFILM na náklady FUJIFOTO.cz a vystaveny na výstavě v  X-foto gallery v centru Prahy. (Autoři je po skončení výstavy od nás dostanou jako dárek.)

Soutěž potrvá do 13.06.2021 a novému majiteli bude fotoaparát X-S10 předán na vernisáži výstavy 25.06.2021 v 18 hod.

Ceny pro vítěze:

„život v Indii“ autor Marcel Konečný technika: fujifilm GFX50R GF50/3.5

Základní podmínky soutěže:

 • fotografie vyfocená technikou FUJIFILM
 • fotografii zveřejněte ve skupině FUJIFILM X fotografové ČR/SR s těmito 3 hashtagy: #fujifotocz #fujizivot #fujifilmcz
 • zároveň soutěžní fotografii vystavte (s těmito hashtagy) na svém FB nebo Instagramovém profilu
 • mámaximální počet přihlášených fotografií jsou 3

Doplňkové informace:

 • můžete zvát své přátele, aby hlasovali pro Vaši fotografii ve skupině FUJIFILM X fotografové ČR/SR 
 • můžete ale nemusíte, uvádět u fotografie použitou techniku
 • fotografie se bude hodnotit bez případného doplňkového textu (k fotografii ale můžete popis vložit)

Soutěž organizuje specializovaná prodejna FUJIFOTO.cz ve spolupráci s FUJIFILM Česká republika

INDIE -Fujifilm GFX 50R + GF50/3.5 autor: Marcel Konečný

Podrobná pravidla fotosoutěž s názvem „ŽIVOT“ pořádané na stránkách internetového obchodu www.fujifoto.cz

Pořadatelem facebookové soutěže je společnost MANPHIRE, a.s. se sídlem Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03402100, spisová značka B 20014 vedená u Městského soudu v Praze ve spolupráci se společností FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka, U nákladového nádraží 1949/2, Praha, 130 00, IČ: 24660736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 71605 (dále jen „Pořadatel“)

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.

Soutěž probíhá v termínu od 26.05 2021. do 13. 6. 2021 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách https://www.facebook.com/groups/fujiclubhttps://www.facebook.com/fujifilmcz (dále jen „internetové stránky soutěže“). Konkrétní výherce vybere odborná porota.

Soutěžící se soutěže mohou zúčastnit prostřednictvím Facebooku. Předmětem soutěže je fotografie na téma „ŽIVOT“ umístěná na stránky soutěže https://www.facebook.com/groups/fujiclub s označením #fujifotocz, #fujizivot a #fujifilmcz. Fotografie musí být na Facebook umístěna v soutěžním období. 

Soutěžící mohou do soutěže přihlásit max 3 fotografie a budou zahrnuty fotografie umístěné nejpozději do 13.06.2021 ve 23:59:59. Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora soutěže.

Organizátor vyhodnotí nejpozději do 21.06.2021 veškeré fotografie řádně doručené organizátorovi během daného soutěžního kola, a to tak, že všechny fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou a vyhlásí vítěze hlavní ceny.


Mezi výherce budou rozděleny následující ceny:

Hlavní cena – Fotoaparát Fujifilm X-S10

Cena pro vítěze hlasování – DJI osmo action

Čestné uznání – objektiv TTartisan 35 mm F/1.4


Výhry budou výhercům předány na vernisáži výstavy vybraných soutěžních fotografií dne 25.06.2021 v 18 hod na adrese Hybernská 1009/24, Praha 1 nebo budou zaslány na adresu, kterou výherce uvede organizátorovi.

V případě, že se výherce nedostaví pro výhru do 30 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži, nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, ztrácí výherce právo na výhru a bude kontaktován další soutěžící v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu FUJIFILM X fotografové ČR/SR, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány společností MANPHIRE, a.s. se sídlem Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03402100, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

Zveřejnění. Vítězové Soutěže budou osloveni Pořadatelem za účelem vyslovení souhlasu se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno Soutěžícího v médiích (vč. internetu), zejména na facebookových stránkách MANPHIRE, a.s.. Zároveň budou vítězové Soutěže Pořadatelem vyzváni k poskytnutí souhlasu k zachycení a rozšiřování své podoby, zejména pokud se jedná o užití fotografie zaslané Účastníkem nebo pořízené Pořadatelem či pořízení / zveřejnění zvukového či zvukově-obrazového záznamu podle odst. 4.4 Podmínek v médiích (vč. Internetu). Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 10 let. Pokud je tento souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na adrese eshop@fujifoto.cz

Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na Facebooku nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti MANPHIRE, a.s. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti MANPHIRE, a.s., spolupořadatele FUJIFILM Europe GmbH nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společností MANPHIRE, nebo osoby s těmito společnostmi jinak personálně nebo majetkově propojené.

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.

Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.

Výhra bude výherci předaná na vernisáži výstavy spojené se soutěží na adrese Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 dne 25.06.2021 nebo odeslána na adresu výherce. 

Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

autor: Rammy Narula (Thailand)
FUJIFILM X-E4 | XF27mmF2.8 R WR
Daniel Malykar (USA)
FUJIFILM X-T4 | XF14mmF2.8 R
Facebook Comments
(Visited 1 239 time, 1 visit today)
Sdílejte
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 74
 •  
 •  

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*


*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..